Regulamin sklepu internetowego

  • 1 Definicje

  W Regulaminie poniższe terminy będą oznaczały:

  1. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, która umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia, w tym poprzez dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy;
  2. Klient – osoba, która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. Konsument – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Plik – dostępny w Sklepie plik z treścią cyfrową, a w szczególności ebook, audiobook, videokurs;
  5. Produkt – Plik lub Usługa Konsultacyjna, będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą;
  6. Przedsiębiorca – Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
  7. Regulamin – ten regulamin;
  8. Sklep – sklep internetowy dostępny pdo adresem https://www.lovemyjob.pl/sklep/, gdzie oferowane są Produkty;
  9. Sprzedawca/ Administrator/ Love My Job Patrycja Polaczuk-Rutkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Love My Job Patrycja Polaczuk-Rutkowska, numer NIP 9121774604, numer REGON: 522007720 z siedzibą ul. Niedźwiedzia 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski;
  10. Zamówienie – oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  11. Umowa– umowa sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, dotycząca Produktów oferowanych w Sklepie;
  12. Usługa Konsultacyjna – usługa polegająca na bezpośrednie przekazywanie przez Sprzedawcę Klientowi treści za pośrednictwem rozmowy prowadzonej przez komunikator internetowy lub inną formę zdalnego kontaktu.
  • 2. Postanowienia ogólne
  1. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy jest Love My Job Patrycja Polaczuk-Rutkowska
  2. Regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta.
  3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail: sklep@lovemyjob.pl
  4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów oraz świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów dostępnych na stronie Sklepu.
  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
  6. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w polskich złotych.
  • 3. Warunki korzystania ze Sklepu
  1. Klient, aby móc korzystać ze Sklepu, powinien spełnić następujące warunki minimalne:
  1. korzystać z urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Opera, Mozzilla Firefox;
  2. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. mieć włączoną obsługa plików cookies.
  1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i innych aspektów własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 
  • 4. Usługi elektroniczne
  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
  2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie.
  3. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu pola „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
  • 5. Warunki zawierania Umowy i płatność
  1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
  2. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, NIP (jeśli dotyczy), adres e-mail.
  3. Klient składa Zamówienie poprzez dodanie Produktu do Koszyka.
  4. Po dodaniu Produktów do Koszyka Klienta ma możliwość weryfikacji dodanych do Koszyka Produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia Zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
  5. Dostępną metodą płatności za Zamówienie jest przelew elektroniczny (przelew online) Wskazane metody opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Klientowi podczas składania Zamówienia. 
  6. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie Zamówienia brutto, Klient składa Zamówienie klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
  7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
  8. Poprawne wypełnienie Formularzy Zamówienia potwierdzane jest ekranem zawierającym podsumowanie Zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 również informację o numerze Zamówienia, wskazanym przez Klienta adresie e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące Zamówienia oraz Produktu.
  9. Płatność realizowana za pośrednictwem serwisu Przelewy24 i jest obsługiwana przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  10. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
  11. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje Umowa w postaci umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta Produktu. Następnie Klientowi zostaje wyświetlona strona z potwierdzeniem zakupu.
  12. Do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu, zawierająca potwierdzenie zakupu.
  • 6. Produkt 
  1. Produkt będący Plikiem stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
  2. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Klientowi treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Pliku. W niektórych przypadkach na Produkt może składać się również Usługa Konsultacyjna.
  3. Do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Pliku.
  4. Jeśli w opisie Produktu na stronie Sklepu wskazano inny termin dostawy Pliku, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
  5. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy z korzystaniu z Pliku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności także z tytułu niespełnienia przez Klienta warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego Produktu.
  6. W przypadku zakupu Produktu obejmującego Usługę Konsultacyjną, Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość potwierdzającą jego zakup oraz instrukcje, co do sposobu umówienia ze Sprzedawcą detali Usługi Konsultacyjnej.
  7. Wszystkie Produkty odstępne w Sklepie podlegają ochronie prawno-autorskiej.
  • 7. Odpowiedzialność za wady i odstąpienie od Umowy
  1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Produktu wolnego od wad.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
  3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolne od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  1. Jeżeli Klient jest Konsumentem może, zamiast zaproponowanego usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
  2. Klient może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o dalszym postępowaniu.
  4. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni.
  5.  W przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku. Jeżeli Konsument wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie plików po ich zakupie na urządzenia mobilne traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.
  6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres Sprzedawcy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 

   

  • 8. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców – Konsumentów
  1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
  2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,
  3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z pkt § 7 Regulaminu.
  1. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
  • 9. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
  2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.

   

  • 10. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie. 
  2. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
  3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Więcej informacji znajduje się na stronie http://uokik.gov.pl. Klient ma też prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
  5. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Regulamin sklepu internetowego

0